Actualité

Offall kann déidlech sinn - gehei näischt an d'Natur

Compagne Littering 2019

vum Minsitère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a vun der Administration de l'environnement zesumme mat der Ëmweltberodung Lëtzebuerg asbl.

https://environnement.public.lu/fr/actualites/2019/04-2019/littering-2019.html

 

Offall kann déidlech sinn - verschidden Affichen:

Offall kann déidlech sinn - Géhei näischt an d'Natur

Les déchets peuvent tuer - ne jetez rien dans la nature